MCA QC 성능 시험기 (만도-조향)

주요 개발실적

MCA QC 성능 시험기 (만도-조향)

카테고리 : 연구소시험설비

항목 : 만도조향연구소

장비명 : MCA QC 성능 시험기 (만도-조향)

실적 : 00.00.00

수량 : 1대1. 하중제어 방식 : AC Servo Motor & Hyd’ Cylinder

2. Max. Force : 4,000 kgf

3. Max Torque : ±20 Nm / Tilt Angle : ±30 Deg

4. Shuttle : ±1,000mm 이상 / 전진 Stroke : 200 mm 이상

5. 상하 Stroke : 30mm 이상